Album

Album Details

BANKURA

BANKURA

CD Release Year: 2010

List of Songs

Song

Genre

Artist

1Amar Ranibandh Amar

Jhumur

Bandana Mahali

2Gugli Karte Jabo

Jhumur

Bandana Mahali

3Shal Kande Piyal Kande

Jhumur

Debashis Roy

4Lal Shaluker Fool

Jhumur

Bandana Mahali

5Shyamer Banshiya Darun Shel

Jhumur

Mousumi Mukherjee

6E Kanali Yu Kanali

Jhumur

Bandana Mahali

7Kara Mate Hode

Jhumur

Dukhit Ruhidas

8Chal Go Didi

Jhumur

Mousumi Mukherjee

9Dhil Dheki Khal Bhora

Jhumur

Bandana Mahali

10Ek Bati Basi Mar

Jhumur

Dukhit Ruhidas

11Pathe Ghate Kori Kam

Jhumur

Dukhit Ruhidas

12Collage Pora Deyor

Jhumur

Bandana Mahali

13Chheler Baba He

Jhumur

Dukhit Ruhidas

14Howrah Hoogly Bardhaman

Jhumur

Debashis Roy

15Bhunye Shuye Gelo Ratt

Jhumur

Durgashankar Bauri

16Phool Phutle Mohok Ase

Jhumur

Krishnagopal Roy

17Jhom Jhoma Jhom Barsha

Jhumur

Bandana Mahali

18Porane Porane Gantha

Jhumur

Dukhit Ruhidas

19Dekhte Jabo Chaloktorer Chhata

Jhumur

Hariram Majhi

20Yed Korom Parob Basi

Jhumur

Tarani Mahata

21Kuli Dharer Phool Gachhe

Jhumur

Sagar Sahish

22Didi Lo Kumarite

Jhumur

Dhiren Bagdi

23Jamuna Kinare Bon

Jhumur

Radhanath Majhi

24Gator Khatai Gator Khatai

Jhumur

Gautam Patra

25Dale Bhate Lodor Bodor

Jhumur

Radhanath Majhi

26Baro Bouta Baro Bandhe

Jhumur

Sagar Sahish

27O Bihan Chol

Jhumur

Shibdas Mallik

28Marod Amar Naror Baror

Jhumur

Prabhati Shabor

29Ashar Shrabon Mase

Jhumur

Sushil Mahato

30Bari Na Moy Kuya

Jhumur

Biswanath Roy

31Toke Dili Marpani

Jhumur

Shibdas Mallik

32Tham Eibar Bhangbo

Jhumur

Bankim Karmokar